Ervaringsdeskundigheid

Situering

Ziekenhuizen willen patiënten en patiëntenverenigingen meer betrekken bij de uitbouw van kwalitatief hoogstaande zorg. Tot voor kort bestond er echter geen georganiseerd kader om ervaringsdeskundigen te betrekken. Het doctoraatsonderszoek van dr. Eva Castro bracht hier verandering in, met de ontwikkeling van een methode voor participatie van ervaringsdeskundigen in algemene ziekenhuizen.

Tijdens een pilootproject in UZ Leuven o.l.v. Trefpunt Zelfhulp vzw werd deze methodiek uitgetest en geëvalueerd.

Wat doet een ervaringsdeskundige?

Ervaringsdeskundigen bieden praktische en emotionele ondersteuning aan patiënten. Patiënten kunnen bij hen terecht voor een luisterend oor, tips en advies over allerlei. Soms hebben patiënten nood aan iemand die zich écht kan inleven in wat zij doormaken.

Daarnaast steunen ervaringsdeskundigen de zorgverleners door verbeteringen in de zorg en de zorgorganisatie aan te kaarten. Zij bevinden zich in een soort driehoeksverhouding tussen patiënten en zorgverleners waardoor de communicatie kan verbeteren. Ze zijn niet de woordvoerder van patiënten, maar motiveren en moedigen hen aan om zelf hun vragen te stellen of bezorgdheden te uiten.

Opstart ervaringsdeskundigen

Aan de start van ervaringsdeskundigheid gaat een intensief co-designtraject vooraf. Zorgverleners en de ervaringsdeskundigen denken samen na over de aanpak van ervaringsdeskundigheid op de werkvloer, om zo te komen tot een plan van aanpak op maat van elke afdeling. Voor zij van start gaan, volgen de ervaringsdeskundigen ook een opleidingstraject voor het verwerven van de gepaste competenties, vaardigheden en kennis.

Rol ZOPP vzw – Antwerpen

Na hun dag op de afdeling kunnen de ervaringsdeskundigen rekenen op ZOPP vzw – Antwerpen voor individuele coaching en begeleiding.

Tussentijds brengt ZOPP vzw – Antwerpen de ervaringsdeskundigen per afdeling samen voor intervisie, met als doel elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Positieve signalen en aandachtspunten over de werking op de afdeling krijgen een plaats in dit overleg. De ervaringsdeskundigen lichten deze collectieve signalen waar mogelijk zelf toe aan de zorgverleners tijdens werkgroepen binnen het ziekenhuis.

ZOPP vzw – Antwerpen staat in voor het organiseren van het opleidingstraject voor nieuwe ervaringsdeskundigen en het organiseren van evaluatiemomenten met de betrokken zorgverleners en ervaringsdeskundigen. Door tussentijds regelmatig af te stemmen met de betrokken afdelingsverantwoordelijken, volgt ZOPP vzw – Antwerpen ook de samenwerking met het ziekenhuis nauw op.